BEYAN EĞİTİM KÜLTÜR İLİM VAKFI SENEDİ


Madde 1 – VAKFIN ADI: BEYAN EĞİTİM KÜLTÜR İLİM VAKFI dır. İşbu resmi senette sadece vakıf olarak anılacaktır.


Madde 2 – VAKFIN MERKEZİ: İstanbul ‘dur.

Adresi: Altayçeşme Mahallesi, Atatürk Caddesi, Adalı Sokak, No: 35/B, 34853
Maltepe – İSTANBUL

Vakfın adresi, yetkili makamlara bilgi vermek kaydıyla yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.

İlgili mevzuat çerçevesinde, Vakıf Mütevelli Heyet kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir, şubelerin ve temsilciliklerin gayesi, vakfın gayesidir, gerektiğinde şubeleri ve temsilcilikleri feshedebilir, üst kuruluş kurabilir, üst kuruluşlara üye olabilir, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilir.


Madde 3- VAKFIN GAYESİ: İnsanımızın maddi-manevi dayanışma ve yardımlaşma özelliğinin yaygınlaşması ve geliştirilmesini esas alarak, her yaştaki insanın, özellikle eğitimin her kademesindeki öğrencilerin, öğrenim görmeleri için her türlü eğitim müesseseleri açmak, barınmaları ile maddi ve manevi gelişimlerini destekleyici faaliyetlerde bulunmak; insani ve aile değerlerini korumak ve yaşatmak; özellikle çocuk ve gençlerimizin sağlıklı, bilgili, ahlâklı, kültürlü, eğitimli, çevreye saygılı, milli ve manevi değerlere bağlı ve meslek sahibi olarak yetişmelerini sağlayıcı icraatlarda bulunarak, onların kendisine, ailesine ve topluma faydalı birer fert olarak yetişmelerini sağlayarak, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı yapacak şekilde çalışmaktır. Her yaştaki ihtiyaçlı insanlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak, bağımlı, özürlü ve engelliler ile korunmaya muhtaç kimseler ve koruma altındaki çocuk ve gençler için tesisler açmaktır.


Madde 4- VAKIF FAALİYETLERİ:  Vakıf yukarıda tanımlanan gayesini gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri icra eder.

1) İlköğretim öncesinde, ilköğretimde, lisede, yükseköğrenimin ön lisans, lisans, yüksek lisans, uzmanlık, doktora, doktora sonrası seviyelerinde tahsil yapanlara burs vermek; talebelerle ihtiyaç sahipleri için barınma, sağlık ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için bakım evi, barınma evi, yurt, pansiyon, misafirhane ve sosyal tesis gibi kalacakları  yerleri temin etmek, inşa etmek veya ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, donatmak, işletmek ve işlettirmek.

2) Hukuki mevzuatın uygun gördüğü şartlar çerçevesinde; kreşler ve anaokulları, ilköğretim, lise ve kolej, dershane, etüt merkezi, spor tesisleri ve spor organizasyonları, spor ve sanat okulları için hazırlık kursları, meslek edindirme ve gelişim kursları ile yabancı dil ve sanat kursları tesis etmek, poliklinik, sağlık kabini ve hastane gibi sağlık tesisleri ile lise öğrenimine dayalı olarak yüksekokul ve üniversite açmak ve işletmek; Müftülükler tarafından açılmış olan Kuran-ı Kerim gibi, her çeşit dini kurslara ve ibadethanelere destek vermek ve bu gibi kursların açılması için faaliyetlerde bulunmak. (Kurulacak eğitim müesseselerindeki kapasitenin en az % 10 yetenekli fakat maddi imkânlardan mahrum olan talebelere, sağlık tesislerinde hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10’u maddi imkânları mahdut hastalara tahsis edilir).

3) Gerekli kanuni izinlerin alınması ve gerekli protokollerin yapılması ile devlet koruması altında olan çocuklarla, kimsesiz, yetim, bakıma ve ilgiye muhtaç çocuklar için çocuk evi, sevgi evi, barınma evi, çocuk kampüsü, sitesi ve çocuk köyü ile engelliler için rehabilitasyon merkezi, yaşlılar için huzurevi ve barınma yerleri, spor tesis ve organizasyonları gibi hayır yuvaları açmak, bu gibi faaliyetleri yapan kuruluşlarla işbirliği yapmak, maddi ve manevi  ihtiyaçlarını karşılamak, aile müessesesini koruyucu faaliyetlerde bulunmak,

4) Her türlü eğitici, öğretici, ilmi, edebi, sanat ve kültür içerikli olan, toplumun manevi ve tarihi değerlerine uygun yayınlar yapmak; matbu olarak ve elektronik ve sanal ortamda web sitesi kurmak, buralarda ve kitap, dergi, süreli veya süresiz yayın, broşür ve sair tarzda neşriyatta bulunmak, müelliflerin eserlerini ve telif haklarını satın almak, matbaa, kitapevi, yayınevi, eğitim ve sosyal faaliyet salonları, araştırma-geliştirme ve dokümantasyon merkezleri ve stüdyolar açmak, işletmek ve işlettirmek;  radyo ve televizyon programları hazırlamak, hazırlatmak.

5) Vakfın gayesine uygun her türlü kültürel ve sosyal toplantılar yapmak, kişilerin kitap okumalarını sağlamak için kütüphane ve okuma salonu tesis etmek, her yaş grubuna uygun kitap okuma programları organize etmek.

6) Bilimin her dalında nazari ve tatbiki araştırmalar yapmak ve yaptırmak ve bu nevi çalışmaları teşvik etmek, yapılanları desteklemek ve bu konuda düzenlenecek bilimsel faaliyetlerin içinde yer almak veya destek olmak, her türlü konferanslar, paneller, anma günleri, sempozyumlar ve seminerler gibi eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlere katılacak bilim adamları, uzmanlar ve diğer katılımcılara maddi-manevi destek vermek.

7) Vakfın gayesine uygun olmak kaydıyla yurt içinde ve yasal mevzuat çerçevesi içinde kalmak kaydıyla yurt dışında faaliyet gösteren bilumum dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle ve şahıslarla münasebet kurar gerektiğinde onlara karşılıksız ayni, nakdi ve gayrimenkul yardımlarda bulunur, onlardan yardım alır, şarta bağlı hayır yardımları da dâhil olmak üzere, yapılacak her tür yardımın muhtaç kimselere ulaştırılmasını organize ederek, sosyal yardım hizmetini genişletmek, tüm ihtiyaç sahiplerine gıda, giyecek, yakacak, temizlik ve hayati önem taşıyan ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunmak, bu maksatla gıda bankacılığı yapmak.

8)Vakıf Yönetim Kurulu’nca veya kurulacak hizmet birimleri vasıtasıyla geziler, eğitim ve dinlenme kampları, yarışmalar gibi faaliyetler tertiplemek; çeşitli dallarda düzenlenecek yarışmalarda ödüller vermek.

9) Gelir getirmek maksadıyla her türlü menkul ve gayrimenkul alım, satım, ipotek, kiralama ve kiraya verme gibi işleri tanzim etmek. Mal sahiplerinden şartlı ve şartsız bağış kabul emek, istimal ve intifa haklarını almak. Bunların umumunun gelirlerinden şartlı veya şartsız istifade etmek.

10) Vakfa gelir sağlamak amacıyla; her sahada, ticari ve sanayi şirketler, iktisadi müesseseler kurmak, kurulanlara ortak olmak, süreli veya kalıcı, kermesler, sergiler, müzayedeler, konserler ve spor organizasyonları düzenlemek, mevzuat şartları içinde yurt içinden ve yurt dışına bağış almak, bağış toplamak, bağışta bulunmak.

11) Yukarıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, gerekli görüldüğünde vakıf genel müdürü, vakıf genel sekreteri, vakıf müdürü ve sair memur kadroları ile ihtisas komisyonları ihdas etmek ve buralara uygun tayinler yapmak.

12) Çevre koruma bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, ilgili resmi ve resmi olmayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, yeşil alanlar tesis etmek ve ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak.

 13) Yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım almak yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunmak.

14) İmkânlar nispetinde adak ve kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek, yurt içi ve dışında “Kurban Kesim Organizasyonu”nda bulunmak, kurban ve kurban derisi bağışı almak.

15) Umumi olarak halkın, milli ve manevi sahalarda şuurlanması için çalışmalar yapmak, ibadethaneler ve benzeri hayır müesseselerini yaptırma ve tamir işlerini deruhte etmek.

16) Vakıf gaye ve mevzuatına aykırı düşmeyen diğer bütün faaliyetlerde bulunur.


Madde 5- VAKFIN GAYESİNİ  GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ  İŞ VE İŞLEMLER:

Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.


Madde 6 – VAKFIN MALVARLIĞI:  Vakfın senedinde belirtilen ve kurucular tarafından özgüllenen malvarlığıdır.


Madde 7- VAKFIN KURUCULARI:

Vakfın kurucusu Vakıf Senedinde ismi yazılı 3 (üç) gerçek kişidir.


Madde 8- VAKFIN GELİRLERİ: Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

1 – Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız ayni ve nakdi bağışlar ile yardımlar.

2- Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

3- İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

4- Vakfa tahsis edilen menkul ve gayrimenkul gelirleri ile vakfa ait diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

5- Vakfın gayesi ve hizmet konularına uygun olarak düzenlenecek kermes, fuar, kampanya, müzayede, konser, kongre, konferans, sempozyum, panel, sergi, gösteri, şenlik, festival, spor karşılaşması, her çeşit kurs, matbu ve görsel, işitsel yayınlar ile yarışmalar, tek olarak ve çok ortaklı yürütülmüş proje iştiraklerinden ve her türlü toplantılardan elde edilecek gelirler.

6- Yasal izinler alınmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışı ve uluslararası  kuruluşlardan sağlanacak karşılıksız yardım ve bağışlar, proje hibeleri ve fonları ile yurt dışı işbirliği kuruluşlarından sağlanacak gelirler.7- Vakfın varlığını nemalandırmak gayesiyle alınan her türlü hisse senedi, tahvil, intifa senedi ve benzerlerinin gelirleri.

8- Diğer gelirler.


Madde 9 – VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları;

  • Mütevelli Heyet,
  • Yönetim Kurulu,
  • Denetim Kurulu dur.